Message of Vice Mayor Anton Y. Perez

VICE MAYOR JOSE ANTONIO MIGUEL Y. PEREZ Malugod na pagbati!

Isang taon na po ang nakararaan mula nang umupo ang inyong bagong Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ng inyong lingkod bilang bise-mayor. Ikinagagalak po naming magbigay ng ulat sa ating bayan. Hayaan po ninyong ulitin ko ang aking pasasalamat sa inyong pagtitiwala. Muli ko pong inihahayag ang aming kahandaan at dedikasyon sa pagganap sa aming mga tungkulin at hangaring mapaglingkuran kayo nang tapat.

Sa loob ng mga nakalipas na buwan, naging masigasig po ang inyong Sanggunian upang maisaayos ang mga proseso ng aming trabaho at ang mga kinakailangang pundasyon ng pangangasiwa ng mga sangay ng executive at legislative. Ipinagmamalaki ko pong ibahagi sa inyo na napapatatag na natin ang propesyonalismo sa Sanggunian at patuloy na napapalago ang maayos na pagsasamahan ng ating mga lokal na mambabatas, sampu ng mga kawani ng aming tanggapan.

Mabunga po ang mga talakayan ng Sanggunian, gayundin ang mga resulta ng aming mga sesyon. Mula sa unang araw ng Hulyo hanggang sa mga huling araw ng Disyembre ng yaong 2016, may dalawampu’t isang (21) mga sesyon ang naganap. Gayundin, may walumpu’t tatlong (83) mga resolusyon ang naipasa at may labintatlong (13) mga ordinansa ang naisabatas, kabilang na ang mga paglalaan. Sa ngayon ay nirerepaso na ang mga ito sa Sangguniang Panlalawigan. Marami sa mga resolusyon ang tumutugon sa institusyonal na pangangailangan ng lokal na pamahalaan. Sumusunod dito ang mga patungkol sa kaayusan at kapayapaan ng lungsod. Gayundin ang mga patungkol sa imprastraktura, agrikultura, pananalapi, edukasyon, kalusugan, kahandaan sa sakuna, kagalingang panlipunan at kalikasan.

Ngayong 2017 naman po, sa loob ng kalahating taon, mula Enero hanggang Hunyo, may walong (8) ordinansa ang naipasa, dagdag pa ang isang (1) appropriations ordinance, at siyamnapu’t dalawang (92) resolusyon.

Sa pagganap namin ng aming papel sa Sanggunian, malinaw naman po sa aming bibliya—ang Local Government Code of 1991—kung ano ang mga nararapat na mga batas at polisiya ang aming ilalatag. Patuloy po tayong magpapasa at magpapatibay ng mga ordinansa at resolusyon na kinakailangan para sa maayos at mahusay na pamamahala ng ating lokal na pamahalaan. Marami pong aspeto ito at sa mga darating pa na mga araw, isa sa mga nakikita kong dapat na tugunan ay ang matinding pangangailangan ng ating mga kababayan para sa isang maayos na pagkakakitaan.

Magkakaugnay po ang mga isyung matutugunan kapag ang isang tao ay may maayos na hanap-buhay—may panustos para sa tahanan, edukasyon, kalusugan at iba pang batayang serbisyo. Mungkahi ko rin na mabigyan ng insentibo sa mga mamumuhunan, pangasiwaan ang mahusay na kalakalan sa lungsod, ikonekta ang mga produkto sa mga merkado sa labas ng lungsod at iba pa. Sa pamamagitan ng ordinansa, patatatagin natin ang continuing scholarship program, maglalaan tayo ng tulong para sa mga disadvantaged groups, at isasaayos natin ang tulong pangkalusugan lalo na sa mga kapus-palad.

Binibigyang pansin po natin ang pagtugon sa kahirapan sa pamamagitan ng mga programang mag-aangat sa hanapbuhay at negosyo at iba pa na magpapalago ng ating mga sakahan, pangisdaan at turismo. Tinututukan din po natin ang kalikasan, at higit sa lahat, lalo nating pag-iibayuhin ang mga serbisyo para sa mga kabataan—edukasyon at sports. Sa abot po ng aking makakaya bilang vice mayor, ang mga bagay po na ito ang payuloy na pagtutuunan natin ng pansin sa Sanggunian. Magiging proactive ang inyong mga mambabatas at kokonsulta tayo sa iba’t ibang mga sektor ukol sa mga suliranin at mga pangarap nila. Magkakaroon po tayo ng mga sesyon sa barangay upang lalong mailapit sa mamamayan ang lehislatura at paggawa ng mga mga batas, at hinihikayat po ang inyong partisipasyon.

Bilang inyong vice mayor, sinisikap ko rin pong mapatatag ang pamilya ng lehislatura at maging aktibong kasangga ng mga tagapagpaganap. Higit sa lahat, ang Sanggunian po ay mananatiling kaagapay ng ating mga mamamayan. Mahalaga po ang inyong papel sa aming tungkulin. Kasama po kayo na panghawakan ang kapangyarihang magpanday ng mga batas. Sana po ay maging aktibo rin kayo sa paghahain ng mga panukalang batas dahil mahalaga po na galing sa inyong mga karanasan at katayuan ang lalamnin ng ating mga ordinansa at resolusyon. Kailangan po na ang mga ito ay angkop sa inyong pangangailangan at mga mithiin. Kayo po ang makapagsasabi sa amin kung ano ang mga hangarin ninyo at kami naman po ang magbibigay-daan upang makapaglagay ng mga polisiyang tutupad sa mga ito.

Sa mga araw na darating, aasahan po ng Sanggunian ang inyong partisipasyon. Kung may mga mungkahi po kayo kung ano ang dapat na isagawa, huwag po kayong mag-atubiling ihain ito sa Sanggunian. Sumulat po kayo, makipag-usap sa inyong mga mambabatas, dumalo kayo sa mga sesyon at pagdinig at ipahayag po ninyo ang inyong mga iniisip at pag-aralan po natin kung paano natin maipapatupad ang mga ito. Kayo po ay mahalagang kabahagi sa prosesong ito.

Kami po ay inyong tagapaglingkod.